...

Факт за пещера “Духлата”

Най–дългата пещера в България е Духлата. Тя се намира в подножието на Витоша планина и има обща дължина 18 200 м.

Повече информация може да намерите в блог поста ни тук. В него сме описали и друга известна забележителност наблизо – извор Живата вода край село Боснек.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.