...

Факт за обичая “Сурва”

Обичаят “Сурва” е в световния списък на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство. В него са също хорът на Бистришките баби, ритуалът “нестинарство” и производството на чипровски килими.

Тридесетото издание на международния фестивал на маскарадните игри се проведе в град Перник от 26 до 28 януари 2024 г.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.