...

Факт за “Вазова екопътека”

Писателят Иван Вазов е посещавал многократно живописния кът, известен като “Вазова екопътека”. Там той се вдъхновява на напише разкава “Дядо Йоцо гледа”.

За повече информация може да разгледате блог поста ни тук.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.